REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA W WEBINARZE PLGBC DZIEŃ ZIEMI Z ZIELONYM BUDOWNICTWEM 2021

I. Warunki uczestnictwa

 1. Organizatorem webinaru PLGBC DZIEŃ ZIEMI Z ZIELONYM BUDOWNICTWEM 2021: MIASTO / BUDYNKI / LUDZIE (zwanym dalej: Webinarem) jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego – Polish Green Building Council (PLGBC) z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Konarskiego 18C/2-11A (zwane dalej: Organizatorem). Webinar odbędzie się 22 kwietnia 2021 r., na platformie Zoom (jako trzy oddzielne spotkania online w trzech osobnych linkach).
 2. Udział w Webinarze jest bezpłatny.
 3. Rejestracja na Webinar (wszystkie części albo wybraną lub wybrane jego części) następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego dostępnego on-line na stronie internetowej https://konferencja2021.plgbc.org.pl/.
 4. Rejestracja poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. O przyjęciu zgłoszenia Zgłaszający zostanie poinformowany za pomocą automatycznego potwierdzenia na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Na adres ten na kilka dni przed Webinarem zostanie również przesłany email ze szczegółowymi informacjami o dostępie do Webinaru, a po zakończeniu Webinaru – materiały specjalne.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Webinaru oraz do jego odwołania.
 7. Rejestrując się poprzez formularz on-line, Zgłaszający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych – patrz poniżej: II. Przetwarzanie danych osobowych.
 8. Wszelkie reklamacje uczestników Webinaru wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora podany w pkt. 1.
 9. Reklamacje Uczestników Webinaru mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia wydarzeń lub dnia ich odwołania.
 10. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

II. Przetwarzanie danych osobowych

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszych stron internetowych jest dla nas sprawą kluczową. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w webinarze PLGBC DZIEŃ ZIEMI Z ZIELONYM BUDOWNICTWEM 2021: MIASTO / BUDYNKI / LUDZIE (zwanym dalej: Webinarem) wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa i nasze obowiązki jako Administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

1. Administratorem Państwa danych jest:

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego – Polish Green Building Council (PLGBC) z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18C/2-11A, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317576 (dalej: „PLGBC”), REGON 241 056 815, NIP 631 257 96 51.

2. Kontakt z Administratorem danych:

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora zapraszamy do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@plgbc.org.pl.

3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe zbierane są w celu obsługi Państwa uczestnictwa w Webinarze oraz do dystrybucji Newslettera PLGBC do jego Subskrybentów (po opcjonalnym wyborze tej usługi).

Wyżej wymienione dane to: adres email, numer telefonu, imię, nazwisko.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w niezależnych celach:

a. umożliwienia Państwu zalogowania się na Webinar i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z Państwa uczestnictwa – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Webinarze (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*);

b. dystrybucji Newslettera do jego Subskrybentów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do dystrybucji Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest obrona przed roszczeniami związanymi z uczestnictwem w Webinarze.

d. poprawienia funkcjonalności strony internetowej; poprawienia szybkości działania strony internetowej; dopasowanie treści oferty do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Państwa zachowania online podczas przeglądania stron internetowych; oferty zamieszczane są na naszej stronie internetowej lub stronach internetowych innych podmiotów; pliki cookies mogą być zamieszczane przez podmioty, z którymi współpracujemy; pliki cookies mogą̨ zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci lub/i Państwa adresie IP; dane pochodzące z cookies możemy połączyć z danymi pochodzącymi z analizy Newslettera lub z Państwa rejestracji na Konferencję i Spotkanie (j.w.); zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania naszych stron internetowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane żadnym osobom trzecim. Mogą zostać udostępnione osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych

Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:

a. przez okres Państwa uczestnictwa w Webinarze w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są̨ w celu jego organizacji i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z Państwa uczestnictwa w Webinarze, a także w celach archiwalnych – po wywiązaniu się z tych zobowiązań;

b. przez okres obowiązywania Państwa zgody na dystrybucję Newslettera – to jest do czasu wypisania się z subskrypcji Newslettera;

c. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

d. pliki cookies sesyjne pozostają w Państwa przeglądarce przez okres do 540 dni lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej. Pliki stałe cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki.

7. Przysługujące Państwu uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Rejestracja uczestnictwa, a zatem przesłanie danych osobowych, niezbędne jest do wpisania Państwa na listę uczestników Webinaru, którym po jego zakończeniu wyślemy materiały specjalne na adres email wskazany podczas rejestracji.

Przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Z omówionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w p. II 2.

8. Pliki cookies

Niniejszy Regulamin określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Państwa urządzeniach za pomocą plików cookies, służących realizacji usług żądanych przez Państwa, a świadczonych drogą elektroniczną przez PLGBC.

PLGBC jako właściciel stron w domenach .plgbc.org.pl świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Państwa urządzeniach.

a. Co to są pliki cookies (tzw. ciasteczka)?

Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w przeglądarce użytkownika na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym, zawierające informacje, takie jak preferencje witryny, status logowania, nazwa strony internetowej, czas istnienia pliku oraz unikalny identyfikator służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

b. Wykorzystanie plików cookies

Korzystając ze stron internetowych PLGBC, poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie cookies zgodnie z niniejszym Regulaminem cookies. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez nas cookies lub innych podobnych technologii, mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia.

Korzystając ze stron w domenach .plgbc.org.pl wyrażają Państwo zgodę̨ na używanie plików cookies zgodnie z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez stronę PLGBC takich plików, powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony internetowej w domenie .plgbc.org.pl

Stosowane przez PLGBC cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Strony w domenie .plgbc.org.pl używają plików cookies w celu:

 • poprawienia funkcjonalności strony internetowej;
 • poprawienia szybkości działania strony internetowej;
 • dopasowania treści oferty do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Państwa zachowania online podczas przeglądania stron internetowych; oferty zamieszczane są na naszej stronie internetowej lub stronach internetowych innych podmiotów; pliki cookies mogą być zamieszczane przez podmioty, z którymi współpracujemy; pliki cookies mogą zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci lub/i adresie IP; dane pochodzące z cookies możemy połączyć z danymi pochodzącymi z analizy Newslettera lub Państwa kliknięć w link do rejestracji na Webinar.
 • zbierania anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania stron internetowych w domenie .plgbc.org.pl;

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych w domenie .plgbc.org.pl.

c. Pliki cookies podmiotów trzecich

Korzystając ze stron w domenie .plgbc.org.pl przeglądarka użytkownika może zapisywać pliki cookies pochodzące od podmiotów firm trzecich takich jak m.in.: Google, Facebook. Więcej informacji na temat danych przechowywanych w tych plikach znajduje się na stronach powyższych podmiotów.

d. Zmiana ustawień lub usuniecie plików cookies pochodzących ze stron PLGBC

Przeglądarka internetowa umożliwia zmianę̨ ustawień zapisywania plików cookies lub usunięcie zapisanych plików:

Jeśli na liście powyżej brakuje Państwa przeglądarki prosimy o sprawdzenie strony internetowej producenta przeglądarki internetowej. W przypadku niemożności odnalezienia takiej instrukcji zapraszamy do kontaktu z nami.

e. Logi systemowe

Niezależnie od plików cookies, strony PLGBC przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisują na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów zawierających:

 • stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę;
 • adres IP;
 • datę̨ i czas dostępu;
 • czas przebywania na stronie w naszej domenie;
 • przesłaną ilość danych;
 • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania stroną, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa na stronie, a także w celach statystycznych, informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników strony.